Zápisy z valných hromad

Valná hromada Českobudějovické studentské sekce ČAS

13. března 2017 v 16:16
9. března 2017 v 17 hodin v učebně S8 na Filozofické fakultě JU v ČB

Přítomni: Blahoutová Milada, Černotíková Barbora, Exner František, Hajs David, Józsová Denisa, Maděra Jiří, Mareček Jakub, Morawetz Michal, Soušková Karolína

Program:
1. Výroční zpráva za rok 2016
2. Pokladní zpráva za rok 2016
3. Vybírání členských příspěvků na rok 2017
4. Volba výboru
5. Plánování dalších aktivit a diskuze

ad 1.: Po uvítání přítomných přečetla předsedkyně sekce výroční zprávu za rok 2016.

ad 2.: Pokladní sekce bohužel nebyla přítomna, dodala ovšem informace o hospodaření v roce 2016, které přednesla předsedkyně sekce.

ad 3.: Některé členské příspěvky, které od roku 2016 činí pro studenty 150 Kč, byly vybrány na místě v hotovosti. Členové sekce byli upozorněni na to, že nově mohou posílat své příspěvky na účet ČAS.

ad 4.: Novým předsedou sekce byl zvolen František Exner. Místopředsedkyní byla zvolena Milada Blahoutová, která působila ve výboru již v minulém roce. Ve funkci pokladní byla potvrzena Ivana Benešová. Členy výboru byli zvoleni Michal Morawetz, dlouholetý místopředseda, a nově Jiří Maděra.

ad 5.: Přítomní byli upozorněni na konání valné hromady ČAS v Praze 21. března 2017, k prezentaci činnosti sekce v roce 2016, předání členských příspěvků a převzetí ročenek ČAS se přihlásili František Exner a Jiří Maděra.
Byla navržena exkurze do Příbrami s tím, že bude upřesněn termín konání.
Dále byla navržena návštěva výstavy v SOA Třeboň s názvem "Goethe a jihočeská šlechta".
Členové sekce byli také upozorněni na konání semináře "Přeshraniční příběhy vody a dřeva" na Univerzitě v Pasově v květnu 2017.
Byla nabídnuta spolupráce se studentskou organizací AIESEC.
Valná hromada skončila v 17:45.

Valná hromada ČBSS ČAS 2016

22. března 2016 v 11:27 | Barbora Černotíková
Valná hromada Českobudějovické studentské sekce ČAS

1. března 2016 v 17:30 v učebně S10 na Filozofické fakultě JU v ČB

Přítomni: Benešová, Blahoutová, Černotíková, Lovětínská, Marešová, Morawetz

Host: doc. Marie Ryantová

Program:
1. Výroční zpráva za rok 2015
2. Pokladní zpráva za rok 2015
3. Vybírání členských příspěvků na rok 2016
4. Volba výboru
5. Plánování dalších aktivit
6. Diskuze a návrhy


ad 1.: Po uvítání přítomných přečetla předsedkyně sekce výroční zprávu za rok 2015.

ad 2.: Pokladní sekce seznámila s hospodařením v roce 2015.

ad 3.: Byly vybrány členské příspěvky, které od roku 2016 činí pro studenty 150 Kč.

ad 4.: Novou členkou výboru se stala Milada Blahoutová, která nahradila Stanislava Bečváře. Ostatní členové byli ve svých funkcích potvrzeni: předsedkyně Barbora Černotíková, místopředseda Michal Morawetz, pokladní Ivana Benešová, členka výboru Ivana Lovětínská.

ad 5.: Přítomní byli informováni o záměru vytvoření maskota sekce, látkové myšky, a konání akce spojené s jeho křtem a archivními soutěžemi. Dále promluvila doc. Ryantová o plánované květnové exkurzi Ústavu archivnictví a pomocných věd historických do Bavorska. Přítomní byli upozorněni na konání valné hromady ČAS v Praze 17. března 2016.

ad 6.: Padl návrh na vytvoření tužek s logem či názvem sekce. Diskutovalo se o možných exkurzích v roce 2016 a o způsobech přilákání mladších studentů do studentské sekce.


Valná hromada skončila v 18:45.


Zápis z valné hromady 9. března 2015

12. března 2015 v 19:33 | Dana Marešová
VALNÁ HROMADA ČESKOBUDĚJOVICKÉ STUDENTSKÉ SEKCE ČESKÉ ARCHIVNÍ SPOLEČNOSTI

pondělí 19. března 2015, 17.20 hodin,

učebna S 8 v budově FF JUPřítomni: Benešová, Čadová, Černotíková, Kruchňová, Lovětínská, Marešová, Morawetz, Sahula
Host: doc. Ryantová


PROGRAM:

1. Výroční zpráva za rok 2014

2. Pokladní zpráva za rok 2014

3. Vybírání členských příspěvků na rok 2015

4. Rozdělení dotace od ČAS

5. Volba výboru sekce

6. Plánování dalších aktivit

7. Diskuse a návrhyZÁPIS ZE SCHŮZE:

· ad 1: Po uvítání předsedkyní sekce Danou Marešovou byli přítomní členové seznámeni se zprávou o činnosti sekce v roce 2014. Výroční zpráva je dostupná na těchto stránkách.

· ad 2: Pokladní sekce Aneta Čadová informovala přítomné členy o finančním hospodaření sekce, jednotlivých výdajích, o dotaci od ČAS a o způsobu jejího rozdělení.

· ad 3: Přítomní členové a členky odevzdali příspěvek na rok 2015, jenž činí 100 Kč pro stávající členy a 120 Kč pro členy nové.

· ad 4: Dotace od ČAS byla rozdělena tak, aby bylo členům sekce proplaceno jízdné a vstupné z jednotlivých akcí, uskutečněných v roce 2014.

· ad 5: Z dosavadního výboru sekce odstoupila předsedkyně Dana Marešová a pokladní Aneta Čadová. Na pozici předsedkyně byla navržena Barbora Černotíková, která byla jednomyslně zvolena. Jako nová pokladní byla jednomyslně zvolena Ivana Benešová. Stávající členové výboru: Stanislav Bečvář, Ivana Lovětínská a Michal Morawetz byli ve svých funkcích jednomyslně potvrzeni. Výbor sekce tedy tvoří Barbora Černotíková (předsedkyně), Michal Morawetz (místopředseda), Ivana Benešová (pokladní), Stanislav Bečvář (člen výboru), Ivana Lovětínská (člen výboru).

· ad 6: Členové byli upozorněni na možnost účasti na valné hromadě ČAS dne 19. března v Praze, dále na exkurzi Ústavu archivnictví, jež se koná v květnu, další údaje k exkurzi budou v nejbližší době poskytnuty. Byly též představeny některé možnosti našich dalších akcí během letního semestru.

· ad 7: Diskutovalo se o akci Odpoledne z Humanoidy, které se odehraje tento rok v květnu. Navrženo bylo několik možností, jak tento den pojmout a dále o nich bude jednat.
Valná hromada byla ukončena v 18.15

Děkujeme všem, kteří se setkání zúčastnili!

Zápis z valné hromady 18. března 2014

20. března 2014 v 0:41 | Dana Marešová
VALNÁ HROMADA ČESKOBUDĚJOVICKÉ STUDENTSKÉ SEKCE ČESKÉ ARCHIVNÍ SPOLEČNOSTI

úterý 18. března 2014, 18.20 hodin,

učebna S 10 v budově FF JUPřítomni: Benešová, Čadová, Černotíková, Homolková, Hospaska, Jeřábková, Kruchňová, Lovětínská, Marešová, Morawetz, Nováková, Strouhová, Tlamsová

Host: doc. Ryantová


PROGRAM:

1. Výroční zpráva za rok 2013

2. Pokladní zpráva za rok 2013

3. Představení nových členů

4. Vybírání členských příspěvků na rok 2014

5. Rozdělení dotace od ČAS

6. Volba výboru sekce

7. Plánování dalších aktivit

8. Diskuse a návrhyZÁPIS ZE SCHŮZE:

· ad 1: Po uvítání předsedkyní sekce Danou Marešovou byli přítomní členové seznámeni se zprávou o činnosti sekce v roce 2013. Výroční zpráva je dostupná na těchto stránkách.

· ad 2: Pokladní sekce Aneta Čadová informovala přítomné členy o finančním hospodaření sekce, jednotlivých výdajích, o dotaci od ČAS a o způsobu jejího rozdělení.

· ad 3: Do studentské sekce nově vstoupilo (zatím) 13 nových členů, přičemž valné hromady se zúčastnili tři z nich.

· ad 4: Přítomní členové a členky odevzdali příspěvek na rok 2014, jenž činí 100 Kč pro stávající členy a 120 Kč pro členy nové.

· ad 5: Dotace od ČAS byla rozdělena tak, aby bylo členům sekce proplaceno jízdné a vstupné z jednotlivých akcí, uskutečněných v roce 2013.

· ad 6: Z dosavadního výboru sekce odstoupil Jindřich Hospaska. Na doplnění výboru byla navržena Ivana Lovětínská, která byla jednomyslně zvolena. Stávající členové výboru: Stanislav Bečvář, Aneta Čadová, Dana Marešová a Michal Morawetz byli ve svých funkcích jednomyslně potvrzeni. Výbor sekce tedy tvoří Dana Marešová (předsedkyně), Michal Morawetz (místopředseda), Aneta Čadová (pokladní), Stanislav Bečvář (člen výboru), Ivana Lovětínská (člen výboru).

· ad 7: Členové byli upozorněni na možnost účasti na valné hromadě ČAS dne 27. března v Praze, dále na exkurzi Ústavu archivnictví, jež se koná v květnu, další údaje k exkurzi budou v nejbližší době poskytnuty. Byly též představeny některé možnosti našich dalších akcí během letního semestru.

· ad 8: Nebyly podány žádné návrhy či příspěvky do diskuse.
Valná hromada byla ukončena v 19.15

Děkujeme všem, kteří se setkání zúčastnili!

Zápis z valné hromady 18. března 2013

26. března 2013 v 20:28 | Eliška Homolková

VALNÁ HROMADA STUDENTSKÉ SEKCE ČESKÉ ARCHIVNÍ SPOLEČNOSTI při FF JU v Č. Budějovicích

pondělí 18. března 2013, 16.30 hodin,

učebna S 10 v budově FF JUPřítomni: Bečvář, Brožová, Čadová, Černotíková, Drmlová, Fantová, Homolková, Hospaska, Ježková, Kruchňová, Marešová, Nováková, Pumpr, Řepová, Schönbeková, Staněk, Strouhová, Zíka.


PROGRAM:

1. Výroční zpráva za rok 2012

2. Pokladní zpráva za rok 2012

3. Představení nových členů

4. Vybírání členských příspěvků na rok 2013

5. Rozdělení dotace od ČAS

6. Volba výboru sekce

7. Plánování dalších aktivit

8. Diskuse a návrhy

9. Promítání fotografií z roku 2012


ZÁPIS ZE SCHŮZE:

· ad 1: Po uvítání předsedkyní sekce Eliškou Homolkovou byli přítomní členové seznámeni se zprávou o činnosti sekce v roce 2012. Výroční zpráva je dostupná na těchto stránkách.

· ad 2: Pokladní sekce Martina Schönbeková informovala přítomné členy o finančním hospodaření sekce, jednotlivých výdajích, o dotaci od ČAS a o způsobu jejího rozdělení.

· ad 3: Do studentské sekce nově vstoupilo (zatím) 5 nových členů, přičemž valné hromady se zúčastnili čtyři z nich.

· ad 4: Přítomní členové a členky odevzdali příspěvek na rok 2013, jenž činí 100 Kč pro stávající členy a 120 Kč pro členy nové.

· ad 5: Dotace od ČAS byla rozdělena tak, aby bylo členům sekce proplaceno jízdné a vstupné z jednotlivých akcí, uskutečněných v roce 2012.

· ad 6: Z dosavadního výboru sekce odstoupili Eliška Homolková, Martina Schönbeková a Libor Staněk. Na doplnění výboru byli navrženi Stanislav Bečvář, Aneta Čadová a Dana Marešová a byli jednomyslně zvoleni. Stávající členové výboru, Michal Morawetz a Jindřich Hospaska byli ve svých funkcích jednomyslně potvrzeni. Výbor sekce, působící od března 2013 do března 2014, tedy tvoří Dana Marešová (předsedkyně), Michal Morawetz (místopředseda), Aneta Čadová (pokladní), Stanislav Bečvář (člen výboru), Jindřich Hospaska (člen výboru). Noví členové výboru budou seznámeni s náplní své práce a jejich předchůdci jim případně budou během letního semestru nápomocni.

· ad 7: Členové byli upozorněni na možnost účasti na valné hromadě ČAS dne 21. března v Praze, dále na exkurzi Ústavu archivnictví, jež se koná 6.-10. května a míří do Štýrska, Korutan, Kraňska a Furlanska. Program exkurze je uveřejněn na adrese http://uap.ff.jcu.cz/news/exkurze-ustavu-archivnictvi-v-roce-2013. Přítomní byli též pozváni na divadelní představení zdejších studentů archivnictví, pořádané 25. března. Poté bylo přikročeno k organizaci příprav "Odpoledne s humanoidy," jež se koná 17. dubna v budově Filozofické fakulty. Prezentace oboru archivnictví se zhostila naše studentská sekce. Byly též představeny některé možnosti našich dalších akcí během letního semestru.

· ad 8: Nebyly podány žádné návrhy či příspěvky do diskuse.

· ad 9: Na závěr byl promítán výběr fotografií z našich akcí z roku 2012.


Valná hromada byla ukončena v 17:10.

Děkujeme všem, kteří se setkání zúčastnili!Zapsala Eliška Homolková dne 18. března 2013.

Zápis z valné hromady 5. března 2012

8. března 2012 v 15:20

VALNÁ HROMADA STUDENTSKÉ SEKCE ČESKÉ ARCHIVNÍ SPOLEČNOSTI
při FF JU v Č. Budějovicích

pondělí 5. března 2012, 14.00 hodin,

učebna S 5 v budově FF JUPřítomni: Binderová, Dluhošová, Drmlová, Hlavová, Homolková, Hospaska, Kruchňová, Květová, Martinovská, Morawetz, Řepová, Schönbeková, Staněk, Zahrádková, Zíka.


PROGRAM:

1. Výroční zpráva za rok 2011

2. Pokladní zpráva za rok 2011

3. Představení nových členů

4. Vybírání členských příspěvků na rok 2012

5. Rozdělení dotace od ČAS

6. Volba výboru sekce

7. Plánování dalších aktivit

8. Diskuse a návrhy

9. Promítání fotografií z roku 2011 a společné fotografování


ZÁPIS ZE SCHŮZE:

· ad 1: Po uvítání předsedkyní sekce Eliškou Homolkovou byli přítomní členové seznámeni se zprávou o činnosti sekce v roce 2011. Výroční zpráva je dostupná na adrese http://sekcecascb.blog.cz/

· ad 2: Pokladní sekce Martina Schönbeková informovala přítomné členy o finančním hospodaření sekce, jednotlivých výdajích, o dotaci od ČAS a o způsobu jejího rozdělení.

· ad 3: Do studentské sekce nově vstoupilo (zatím) 7 nových členek, přičemž valné hromady se zúčastnily dvě z nich.

· ad 4: Přítomní členové a členky odevzdali příspěvek na rok 2012, jenž činí 100 Kč pro stávající členy a 120 Kč pro členy nové. Ostatní, kteří mají zájem o členství v sekci, odevzdají příspěvky během března.

· ad 5: Dotace od ČAS byla rozdělena tak, aby bylo členům sekce proplaceno jízdné a vstupné z jednotlivých akcí, uskutečněných v roce 2011.

· ad 6: Z dosavadního výboru sekce odstoupila Markéta Voříšková. Na doplnění výboru byl navržen Jindřich Hospaska a byl jednomyslně zvolen. Podobně i stávající členové výboru, Eliška Homolková, Martina Schönbeková, Michal Morawetz a Libor Staněk byli ve svých funkcích jednomyslně potvrzeni. Výbor sekce, působící od března 2012 do března 2013, tedy tvoří Eliška Homolková (předsedkyně), Michal Morawetz (místopředseda), Martina Schönbeková (pokladní), Libor Staněk (člen výboru), Jindřich Hospaska (člen výboru).

· ad 7: Členové byli upozorněni na možnost účasti na exkurzi Ústavu archivnictví, jež se koná 7.-11. května a míří do východních Čech, Kladska a dolního Slezska. Program exkurze je uveřejněn na adrese http://uap.ff.jcu.cz/news/exkurze-ustavu-archivnictvi-v-roce-2012. Dále bylo připomenuto visegrádské setkání a konference na téma "Výuka archivnictví - vývoj, úkoly a perspektivy," jež se bude konat ve dnech 14. -16. března v Českých Budějovicích. Na organizaci jejího průběhu se bude podílet i řada členů naší studentské sekce. Bylo též přikročeno k organizaci příprav "Odpoledne s humanoidy," jež se koná 7. března v budově Filozofické fakulty. Prezentace oboru archivnictví se zhostila naše studentská sekce. Byly též představeny některé možnosti našich dalších akcí během letního semestru.

· ad 8: Krátká diskuse se týkala především "Odpoledne s humanoidy" a byly navrženy další možnosti našich výletů a exkurzí v letním semestru.

· ad 9: Na závěr byl promítán výběr fotografií z našich akcí z roku 2011 a přítomní členové a členky se společně vyfotografovali.


Valná hromada byla ukončena v 15:10.

Děkujeme všem, kteří se setkání zúčastnili!Zapsala Eliška Homolková dne 5. března 2012.Účastníci valné hromady
Výbor v roce 2012

Valná hromada 31. března 2011

2. dubna 2011 v 18:55 | Eliška Homolková
VALNÁ HROMADA STUDENTSKÉ SEKCE ČESKÉ ARCHIVNÍ SPOLEČNOSTI
ČESKÉ BUDĚJOVICE
čtvrtek 31. března 2011, 11.45 hodin,
přednáškový sál SOkA České BudějovicePřítomni: Binderová, Drmlová, Hlavová, Homolková, Hospaska, Koreš, Morawetz, Schönbeková, Staněk, ZíkaPROGRAM:
1. Seznámení s novým programovým prohlášením sekce
2. Výroční zpráva za rok 2010
3. Pokladní zpráva za rok 2010
4. Zpráva o návštěvě valné hromady ČAS
5. Představení nových členů
6. Rozdělení dotace od ČAS (proplacení jízdného z našich akcí)
7. Volba výboru sekce
8. Plánování dalších aktivit (+nabídka ústavní exkurze 2011)
9. Diskuse a návrhy
10. Promítání fotografií z roku 2010ZÁPIS ZE SCHŮZE:
· ad 1: Po uvítání předsedkyní sekce Eliškou Homolkovou byli přítomní členové seznámeni s aktualizovaným programovým prohlášením sekce, jež bylo uvedeno do souladu s novými stanovami ČAS.
· ad 2: Členové byli seznámeni se zprávou o činnosti sekce za rok 2010. Výroční zpráva i programové prohlášení jsou dostupné na http://sekcecascb.blog.cz/
· ad 3: Pokladní Martina Schönbeková informovala přítomné členy o finančním hospodaření sekce a o způsobu rozdělení dotací od ČAS.
· ad 4: Eliška Homolková zpravila přítomné o své účasti na valné hromadě ČAS v Praze, kde byla především přednesena výroční zpráva sekce za rok 2010 a odevzdány členské příspěvky na rok 2011. Ročenky ČAS jsme však ještě neobdrželi, chyba není na naší straně.
· ad 5: Přítomní byli informováni o stavu členské základny sekce, jež v roce 2011 čítá 36 členů. Sekce v tomto roce přijala 8 nových členů, žádný se však na valnou hromadu nedostavil.
· ad 6: Dotace od ČAS byla rozdělena tak, aby bylo členům sekce proplaceno jízdné na jednotlivé akce, uskutečněné v roce 2010. Příspěvek si zatím vyzvedli pouze někteří.
· ad 7: Z dosavadního výboru sekce odstoupila Vendula Zahrádková a Jaroslav Mrňa, jenž byl členem výboru již od roku 2008. Na doplnění výboru byli navrženi Libor Staněk a Markéta Voříšková (členka výboru v letech 2008-2010) a byli jednomyslně zvoleni. Podobně i stávající členové výboru, Eliška Homolková, Martina Schönbeková a Michal Morawetz, byli ve svých funkcích jednomyslně potvrzeni. Výbor sekce, působící od března 2011 do března 2012, tedy tvoří Eliška Homolková (předsedkyně), Michal Morawetz (místopředseda), Martina Schönbeková (pokladní), Libor Staněk (člen výboru), Markéta Voříšková (členka výboru).
· ad 8: Členové byli informováni o plánech výboru na zbytek letního semestru. Jedná se o návštěvu Českého Krumlova, zejména výstavy Příběh města Český Krumlov v Městském muzeu; výbor uvažuje i o další z tradičních vycházek po Českých Budějovicích s PhDr. Jiřím Chvojkou. V květnu se též budou konat dokonce dvě přednášky z cyklu Býti archivářem, jež pořádá ve spolupráci s naší sekcí českobudějovický Ústav archivnictví; pozvání přijali Karel Čáslavský a prof. Milena Lenderová. Přítomní byli též upozorněni na exkurzi Ústavu archivnictví, jež se koná 9.-13. května a míří na Moravu, do Slezska, Vratislavi, Kladska a východních Čech. Dále byli členové informováni, že ČAS plánuje na říjen 2011 konferenci archivů zemí Visegrádské čtyřky, jež se bude konat v Českých Budějovicích. Výbor sekce přislíbil svou pomoc při organizaci této významné akce.
· ad 9: Krátká diskuse se týkala především ústavní exkurze.
· ad 10: Na závěr byl promítán výběr fotografií z našich akcí z roku 2010 a videozáznamy z minulé ústavní exkurze.

Valná hromada byla ukončena ve 12:30.

Děkujeme ředitelství SOkA České Budějovice za umožnění pořádat opět valnou hromadu v prostorách archivu. Též děkujeme archiváři Mgr. Jiřímu Cukrovi za asistenci.

Poděkování patří též všem, kteří na valnou hromadu přišli.

Zápis z valné hromady ze dne 17. března 2010

19. března 2010 v 12:02
VALNÁ HROMADA TSS ČESKÉ ARCHIVNÍ SPOLEČNOSTI ČESKÉ BUDĚJOVICE,
středa 17. března 2010, SOkA České Budějovice, 15.30 hodin.
  • Přítomni: Binderová, Cukr, Hatová, Homolková, Hospaska, Janošťáková, Koreš, Květová, Morawetz, Schönbeková, Staněk, Wagnerová, Zahrádková, Zíka
  • Nepřítomni: Benešová, Budková, Doleželová, Dušek, Fantová, Fučíková, Hlavová, Holub, Janošová, Kolářová, Koterzynová, Kourková, Kratochvílová, Langová J., Langová Z., Melmerová, Mrňa, Peřinová, Petrášková, Plchová, Řepová, Sobotka, Šmejkalová, Švehlová, Voříšková, Zavadilová

BODOVÝ PLÁN:
1. Uvítání
2. Zpráva o činnosti sekce v roce 2009
3. Finanční zpráva sekce za rok 2009
4. Zaplacení členského příspěvku na rok 2010
5. Revize členské základny
6. Volby nového výboru
7. Příprava oslav 5. výročí sekce a 20. výročí ČAS
8. Plánování dalších aktivit, exkurzí a akcí sekce v letním semestru
9. Ústavní exkurze 2010
10. Valná hromada ČAS v Praze
11. Diskuze a návrhyZápis ze schůze:
Valnou hromadu zahájil krátce po 15.30 hod. předseda Jiří Cukr. V přednáškovém sále Státního okresního archivu se sešlo pouze 14 řádných členů sekce (o problematice v členské základě viz bod 5).

- ad 2. Po slavnostním přivítání byla přečtena zkrácená verze výroční zprávy naší sekce. Její kompletní znění je zveřejněno na internetových stránkách a bude otištěno v Ročence ČAS.

- ad 3. O hospodaření sekce pohovořila pokladní Miluše Wagnerová, která upozornila , že došlo ke zvýšení členského příspěvku na 100 Kč a zároveň k navýšení každoroční dotace od ČAS na 4000 Kč pro studentské sekce. Tuto částku jsme opět v uplynulém roce vyčerpali, nicméně nám dosud nebyla proplacena. Na nápravě se pracuje, vina není na naší straně.

- ad 4. Před začátkem a po ukončení valné hromady byly vybírány členské příspěvky na rok 2010.

- ad 5. Členové byli seznámeni se stavem členské základny a jejím úbytkem zejména v souvislosti s ukončením studia mnohých členů. Předseda upozornil, že tito studenti až na výjimky neinformovali výbor o svém dalším setrvání v sekci, a navrhl jim ukončit členství automaticky. Valná hromada se usnesla, že bude lepší ještě zjistit jejich situaci a e-mailem je v této záležitosti kontaktovat.

- ad 6. Do výboru sekce byli navrženi tito kandidáti (řazeno abecedně): Eliška Homolková, Michal Morawetz, Jaroslav Mrňa, Martina Schönbeková, Markéta Voříšková, Vendula Zahrádková. Všeobecnou shodou po domluvě se všemi zúčastněnými se dospělo k těmto výsledkům: předsedkyně Eliška Homolková, místopředseda Michal Morawetz, pokladní Martina Schönbeková, další členové Jaroslav Mrňa a Vendula Zahrádková. Noví funkcionáři byli seznámeni odstupujícími členy s náplní své práce. Odstupující funkcionáři budou v případě potřeby po celý letní semestr vypomáhat s prací ve vedení sekce.

- ad 7. Termín konání oslav 5. výročí sekce a 20. výročí ČAS byl předběžně dohodnut na pondělí 12. dubna. Organizaci akce provede společně starý a nový výbor sekce. V diskuzi se probírala také otázka místa konání.

- ad 8. Zúčastnění byli seznámeni s plánovanými akcemi odstupujícího výboru, které budou konzultovány s novými funkcionáři. Jedná o exkurzi do SOkA Pelhřimov, další díl vycházky po pamětihodných místech Českých Budějovic s PhDr. Jiřím Chvojkou a darování krve. Předseda promluvil rovněž o pokračování přednáškového cyklu "Býti archivářem," který bude v nejbližších týdnech pokračovat.

- ad 9. Zúčastnění byli seznámeni s odbornou exkurzí pořádanou Ústavem archivnictví a PVH ve dnech 3.-7. května 2010 na Slovensko a do Maďarska. V diskuzi k tomu byla nadnesena otázka potřebnosti cestovního pasu. Záležitost vyřídí předseda s doc. Ryantovou a bude členy včas informovat.

- ad 10. Zúčastnění byli seznámeni s plánovaným výjezdem na valnou hromadu České archivní společnosti do Prahy ve čtvrtek 25. března 2010.

- ad 11. Diskuze a návrhy se týkaly vesměs školních záležitostí a byli společně zodpovězeny.


Tím byla valná hromada v 16:30 hodin oficiálně ukončena. Děkujeme ředitelství a zaměstnancům SOkA České Budějovice za umožnění pořádat opět valnou hromadu v prostorách archivu. Poté následovalo neformální posezení v jedné českobudějovické restauraci.


Zapsal 19. března 2010 Jiří Cukr

Zápis z valné hromady ze dne 18. března 2009

27. března 2009 v 10:42


VALNÁ HROMADA TSS ČESKÉ ARCHIVNÍ SPOLEČNOSTI ČESKÉ BUDĚJOVICE
středa 18. března 2009, 11.00 hodin


  • Přítomni: Binderová, Budková, Cukr, Dušek, Fantová, Hatová, Hlavová, Homolková, Hospaska, Kárová, Kolářová, Koreš, Květová, Langová J., Langová Z., Řepová, Melmerová, Petrášková, Poslušná, Řepová, Schönbeková, Sobotka, Staněk, Voříšková, Wagnerová, Zahrádková, Zárobský, Zavadilová, Zíka
  • Nepřítomni: Doleželová, Fučíková, Hatová, Holub, Janošová, Janošťáková, Koterzynová, Kourková, Kratochvílová, Kodadová, Mrňa, Novotná, Peřinová, Pistulka, Skořepová, Šmejkalová, ŠvehlováBODOVÝ PLÁN:

1. Uvítání
2. Seznámení s programovým prohlášením
3. Zaplacení členského příspěvku na rok 2009
4. Zpráva o činnosti sekce v roce 2008
5. Finanční zpráva sekce za rok 2008
6. Plánování aktivit a akcí
7. Diskuze a návrhy


ZÁPIS ZE SCHŮZE:

Valnou hromadu zahájil krátce po 11.00 hod. Jiří Cukr. V přednáškovém sále Státního okresního archivu se sešlo 29 řádných členů sekce. V průběhu valné hromady byly vybírány členské příspěvky na rok 2009.

- 1 - Po slavnostním přivítání bylo připomenuto úspěchu, který dosáhla naše členka Markéta Skořepová, která vyhrála finále Studentské vědecké konference Historie 2008 a získala také cenu Josefa Šusty. Dále zmíněno pětiletí výroční naší sekce a dvacáté výročí ČAS, které shodně připadají na příští rok.

- 2 - Jiří Cukr přečetl krátkou zprávu o činnosti tematické studentské sekce ČAS v ČB v roce 2008. V plném znění je zveřejněna na internetových stránkách a bude otištěna v Ročence ČAS.

- 3 - V krátkosti následovala zpráva o hospodaření v naší sekci a pokladní Miluše Wagnerová poté předala členům prvního ročníku částku ve výši 2000 Kč, kterou získali od ČAS na proplacení cestovného do Prahy. Zbylý 1000 Kč si rozdělili na stejný účel studenti navazujícího ročníku.

- 4 - Členové byli seznámeni s programovým prohlášením sekce, jehož jedním bodem je volba nového výboru po jednom funkčním období. A protože tato situace nastala, bylo hlasováno o setrvání dosavadních funkcionářů ve svých postech na další rok. Návrh byl jednohlasně přijat.

- 5 - Z déle plánovaných akcí se tento semestr uskuteční návštěva výstavy o Šumavě Karla Klostermanna v Jihočeském muzeu a exkurze do Státního okresního archivu Prachatice. Podle počasí, času a možností pana dr. Jiřího Chvojky proběhne případně již třetí část oblíbené vycházky po Českých Budějovicích. Novinkou by potom bylo dobročinná akce v podobě darování krve (zajistí Veronika Švehlová). Byly domluveny vyhovující dni v týdnu pro všechny skupiny (středa, čtvrtek).

- 6 - Zúčastnění byli seznámeni s pokračováním přednáškového cyklu "Býti archivářem," v jehož rámci na jaře přivítáme prof. Zdeňku Hledíkovou (1. 4.) a prof. Františka Šmahela (21. 4.).

- 7 - Zúčastnění byli seznámeni s plánovaným výjezdem na valnou hromadu České archivní společnosti do Prahy ve čtvrtek 26. 3. 2009. Pozvánku již všichni obdrželi emailem.

- 8 - Zúčastnění byli seznámeni s odbornou exkurzí pořádanou Ústavem archivnictví a PVH ve dnech 12.-15. května 2009 na jižní Moravu a do Dolních Rakous.

- 9 - Zúčastnění byli seznámeni s úmyslem studentské sekce z Brna uspořádat v rámci jejich exkurze do jižních Čech ve dnech 7.-10. 4. 2009 společné setkání a posezení.

- 10 - Návrhy v diskuzi nebyly žádné.

Tím byla valná hromada v 11:30 hodin oficiálně ukončena. Děkujeme ředitelství a zaměstnancům SOkA České Budějovice za umožnění pořádat opět valnou hromadu v prostorách archivu.


Zapsal 25. března 2009 Jiří Cukr
Zápis z valné hromady ze dne 7. dubna 2008

20. srpna 2008 v 11:04
VALNÁ HROMADA TSS ČESKÉ ARCHIVNÍ SPOLEČNOSTI ČESKÉ BUDĚJOVICE
pondělí 7. dubna 2008, 15.00 hodin
  • Přítomni: Cukr, Fantová, Hatová, Hospaska, Janošová, Janošťáková, Kárová, Langová J., Langová Z., Květová, Mrňa, Řepová, Staněk, Šmejkalová, Voříšková, Wagnerová, Zahrádková, Zíka
  • Nepřítomni: Doleželová, Fučíková, Holub, Koterzynová, Kodadová, Kratochvílová, Květová, Pistulka, Skořepová, Švehlová, Švejcarová, Zárobský


BODOVÝ PLÁN:

1. Uvítání
2. Volba nového výboru
3. Zpráva o činnosti TSS v roce 2007
4. Zpráva o činnosti ČAS v roce 2007
5. Zaplacení členského příspěvku na rok 2008
6. Výlety a exkurze
7. Konference a přednášky
8. Diskuze a návrhy


ZÁPIS ZE SCHŮZE:

Valnou hromadu zahájil krátce po 15.00 hod. Jiří Cukr. V přednáškovém sále Státního okresního archivu se sešlo 18 řádných členů sekce. Již před 15.00 hod. začalo vybírání členských příspěvků na rok 2008 a předání ročenek ČAS. Byly také odevzdány dvě přihlášky (Langová Jana, Voříšková Markéta).

- 1 - Jiří Cukr přečetl krátkou zprávu o činnosti České archivní společnosti v roce 2007, připomněl účast členů naší sekce na 18. valné hromadě ČAS v Praze a informoval o změnám ve výboru ČAS. Dal hlasovat o tom, zda nové předsedkyni ČAS doc. Ryantové zašleme blahopřejný email (jednohlasně schváleno).

- 2 - Jindřiška Fantová přečetla krátkou zprávu o činnosti naší tematické studentské sekce v roce 2007. Byl povysvětlen problém s počtem našich členů s tím, že přesné číslo i vzhledem k placení členských příspěvků a celkové přehlednosti, bude v co nejbližší době zjištěno.

- 3 - Miluše Wagnerová krátce informovala o hospodaření v naší sekci.

- 4 - Bylo ujednáno, že se vzhledem k termínovým kolizích uskuteční celodenní exkurze až na podzim. V úvahu připadá Nepomuk se svým depozitářem plzeňského oblastního archivu nebo Pelhřimov.
Z menších akcí se v nejbližší době uskuteční návštěva podnikového archivu Budějovického Budvaru a vycházka po pamětihodnostech Českých Budějovic (zařídí Jiří Cukr). Tomu předcházela domluva se zástupci jednotlivých ročníků o vhodném termínu konání kvůli školním povinnostem.
Jiří Cukr nadnesl otázku pořádání menších vlastivědných výletů do okolí Českých Budějovic (Trhové Sviny, Trocnov, Rudolfov, Dívčí Kámen), kam by dalo cestovat i pohodlně autem. Ze zúčastněných 18 členů by bylo ochotno vzít auto 4 osoby (Cukr, Fantová, Kárová, Voříšková).

- 5 - Co se týká přednášek, tak byl připomenut právě zahájený cyklus "Býti archivářem", který spolupořádáme s Ústavem archivnictví a PVH a SOkA ČB.
Byla nadnesena možnost uspořádat studentskou konferenci a příp. pozvání některého regionálního historika, který by uskutečnil přednášku na domluvené téma.

- 6 - Zúčastnění byli informováni o dalších drobnostech (položení základního kamene k nové fakultě FF, utřídění archivního materiálu naší sekce, 5 výročí vzniku naší sekce v roce 2009, které by bylo vhodné nějakých způsobem připomenout).

- 7 - V diskuzi vznesla Martina Šmejkalová dotaz na stále nevyřešenou internetovou prezentaci naší sekce. Jiří Cukr informoval o možnosti jejího zřízení přes nějaký program, který toto nabízí zadarmo, nicméně pouze s malou kapacitou. Zkušenosti s tím nikdo nemá. Eliška Řepová navrhla zřídit společnou třídu na "Spolužácích", vzhledem k reprezentativnosti, jakou by oficiální stránky měly mít, zamítnuto. Bude znovu konzultováno s paní doc. Ryantovou.

- 8 - Na závěr proběhla volba nového výboru. V sále se v tu dobu nacházelo již pouze 14 členů. Nejprve proběhlo hlasování o způsobu volby. Návrh na veřejné hlasování prošel jednohlasně a mohlo se přistoupil k vlastní volbě.
Na místo předsedy byl navržen Jiří Cukr a byl přijat 13 hlasy (1 se zdržel). Do funkcí místopředsedkyně a pokladní byly nominovány opět Jindřiška Fantová a Miluše Wagnerová - obě přijaty shodně 13 hlasy, 1 se vždy zdržel. Poté došlo k navolení dalších dvou členů a to podle nového principu - jeden z každého nižšího ročníku. Za druhý ročník navržen Jaroslav Mrňa (přijat 13 hlasy, 1 se zdržel) a za první ročník Markéta Voříšková (přijata 13 hlasy, 1 se zdržel). Jednatelem byl ustanoven Jaroslav Mrňa.

Tím byla valná hromada v 16:15 oficiálně ukončena. Děkujeme naší člence, pracovnici SOkA ČB Bc. Zuzaně Kárové za skleničky, ze kterých se výbor mohl během valné hromady občerstvovat.

Poté následovalo přátelské rokování 7 členů v pivnici Budvarka, kde došlo k dojednání přesného znění blahopřejného emailu pro paní doc. Ryantovou.


Zapsal 8. dubna 2008 Jiří Cukr
 
 

Reklama