Exkurze a výlety

750 let od založení Českých Budějovic

2. prosince 2015 v 15:43 | Barbora Černotíková
Vzhledem k tomu, že České Budějovice letos oslavily 750 let od založení, podnikla studentská sekce exkurzi k připomenutí dějin města. Členky ve čtvrtek 26. listopadu navštívily expozici Jihočeského muzea, výstavu v SOkA České Budějovice věnovanou českobudějovické městské symbolice a nakonec si prohlédly novou sochu Přemysla Otakara II., zakladatele města, a diskutovaly o jejím provedení.

Navrácená švédská kořist v MZA

28. prosince 2014 v 13:01 | Aneta Čadová
Exkurze do Moravského zemského archivu - výstava "Navrácená švédská kořist"
Ve čtvrtek 11. prosince se uskutečnila letošní poslední exkurze pro členy Českobudějovické studentské sekce ČAS, která tentokrát mířila na výstavu do Moravského zemského archivu v Brně. Výstava k výročí 175 let od založení právě Moravského zemského archivu s názvem Navrácená švédská kořist představovala, jak již název napovídá, příběh jediného souboru rukopisů, který za třicetileté války ukořistila během drancování českých zemí švédská armáda, a který se podařilo Bedovi Dudíkovi (1815-1890), moravskému historikovi a rajhradskému benediktinovi po více než dvou stoletích v roce 1878 získat zpět.
Během systematického rabování knihoven na Moravě mezi léty 1643 až 1650 a v Čechách zejména v roce 1648 si švédská armáda jako kořist odvážela mimo jiné obsah bohatých šlechtických, církevních a městských knihoven. Mezi nejdůležitější knihovní celky odvezené do Švédska patřily knihovny církevních institucí v Olomouci, mikulovská knihovna Ditrichštejnů a v Praze uložená knihovna rožmberská. Válečná kořist z českých, ale i dalších evropských zemí, byla odvezena do Stockholmu, kde byla následně prohlášena za vlastnictví švédské královny Kristiny, která ji nechala rozdělit do menších celků pro potřeby různých škol a kostelů. Po své abdikaci v roce 1654 odvezla královna Kristina část knih do svého exilu v Římě. Podstatná část švédské válečné kořisti ale zůstala v Královské knihovně ve Stockholmu. Při rozsáhlém požáru královského paláce v roce 1697, který zachvátil i prostory knihovny, bohužel naprostá většina knih shořela. Zájem české šlechty a vědců o získání, nebo alespoň o studium starých tisků a rukopisů z válečné kořisti existoval již od 18. století. Komplexní výzkum je ale spojen především se jménem již zmiňovaného Bedy Dudíka, který v roce 1851 podnikl výzkumnou cestu do Švédska (kromě Královské knihovny navštívil i další švédské knihovny) Výsledky svého bádání následně shrnul v knize "Forschungen in Schweden für Mährens Geschichte" z roku 1852. Záhy po svém návratu ze Švédka si začal Beda Dudík pohrávat s myšlenkou, zda by nebylo možné získat zpět alespoň část původně českých literárních památek - zejména 21 rukopisů jednoznačně bohemikální provenience, identifikovaných při jeho návštěvě Královské knihovny. Až v roce 1875 dostala tato myšlenka konkrétnější obrysy a ještě více se zintenzivnily snahy o její uskutečnění. Vše vyvrcholilo o dva roky později, kdy švédský král Oskar II. spolu se švédskou vládou projevili ochotu jednat o vydání rukopisů za podmínek, že o ně požádá sám rakouský císař, a že výměnou za slíbené knihy obdrží švédská Královská knihovny soubor luxusních soudobých tištěných knih. A tak dne 7. června 1878 převzal Beda Dudík ve Stockholmu oficiálně 23 svazků rukopisů a dva staré tisky. Vše nejprve putovalo do Vídně k císaři Františku Josefovi I., který si chtěl "navrácenou švédskou kořist" sám prohlédnout, a posléze do Brna, kde byly uloženy v Moravském zemském archivu.
Po odborném výkladu pana dr. Tomáše Černušáka jsme se odebrali přímo do místnosti se samotnými vystavovanými knihami. Tam nás pan doktor krátce seznámil s jednotlivými exponáty a pak se s námi rozloučil. Nechali jsme si ještě nějaký čas na to, prohlédnout si výstavu ještě jednou, zanechali jsme svůj příspěvek s poděkováním a podpisy v knize návštěv a vrátili jsme se zpět do centra, kde už na nás čekaly dvě kolegyně z Brněnské studentské sekce. Po přátelském posezení v kavárně jsme vyrazili k autobusu směr České Budějovice.

Navrácená švédská kořist v MZA v Brně

20. listopadu 2014 v 21:11 | Michal Morawetz
Českobudějovická studentská sekce České archivní společnosti

zve všechny své členy a příznivce

do Moravského zemského archivu v Brně

na výstavu

"Navrácená švédská kořist. Příběh jediného souboru rukopisů ukořistěných švédskou armádou za třicetileté války, který byl vrácen zpět do českých zemí."

Pojedeme ve čtvrtek 11. prosince 2014
(více informací na e-mailu sekcecascb@seznam.cz)Zámek Kratochvíle

3. května 2014 v 20:56 | Dana Marešová
V sobotu 3. května se hrstka členů sekce (celé 4 kusy) vydala na zámek Kratochvíle. Počasí bohužel nepřálo, proto jsme zvolili kratší variantu našeho výletu. Prošli jsme si zámek, kde nás průvodce obohatil o spoustu zajímavých, ale i známých informací. Poté jsme neváhali a navštívili jsme i kapli, která je součástí zámeckého komplexu. Deštivé počasí bylo ale tak neúprosné, že nás nejdříve zahnalo do hospůdky na čaj a poté nás vyhnalo do svých domovů. Můžeme pouze doufat, že příští výlet bude spojen s příznivějším počasím.

O exkurzi do adventního Pasova

6. ledna 2013 v 11:53

Poslední akcí, kterou naše sekce uspořádala v roce 2012, byl výlet do Pasova, jenž byl otevřen nejen pro studenty archivnictví. Jeho organizace se ujala naše členka Aneta Čadová s přispěním Ústavu archivnictví FF JU. Do Pasova jsme se vydali 12. prosince a cestovali jsme nejen za atmosférou adventních trhů, ale i za poznáním tamějších archivů. Nejprve jsme navštívili Kommunale Medienzentrale, jež se zaměřuje na uchovávání a půjčování filmového a fotografického materiálu s důrazem na vzdělávání. V centru nás přátelsky přivítal pan Günther Eckerl, a zatímco jsme si pochutnávali na příjemném občerstvení, seznámil nás zejména s vývojem a významem svého pracoviště. Poté nás provedl po budově, kde jsme spatřili depozitáře filmů i fotografií, obdivovali jsme pozoruhodnou výstavku historických fotoaparátů, kamer a promítacích zařízení a zavítali jsme i do depozitáře vyhrazeného materiálům o Šumavě. Dozvěděli jsme se také, že je zde pro české studenty možnost vykonat archivní praxi. Z Medienzentrale jsme zamířili do historického jádra města, kde nás čekala prohlídka Městského archivu. Tamější zaměstnankyně, paní Sabine Gugler, nám ukázala studovnu se svázanými ročníky novin, zavedla nás do některých depozitářů, několika místností archivní knihovny a nechyběly ani ukázky zajímavých archiválií. Prohlédli jsme si i jmenný katalog k matrikám a archivní skříň ze 17. století. Krátce před polednem jsme se z Městského archivu vydali na hlavní náměstí, kde jsme se rozešli za individuálním programem. Většina z nás trávila mrazivé odpoledne na adventním trhu, kde jsme mohli ochutnávat pověstné půlmetrové klobásy a rozličné druhy vánočního punče, a také procházkou po půvabném centru města. Měli jsme i možnost návštěvy muzeí a galerií či varhanního koncertu. Důkladně promrzlí jsme pak nastoupili do autobusu a před 19. hodinou jsme již dorazili do Českých Budějovic.


(foto Marie Ryantová)

Fotografie jsou v Galerii.

O našich podzimních exkurzích do archivů

8. prosince 2012 v 17:53

Na podzim 2012 jsme podnikli dvě exkurze do státních archivů, a to na českobudějovické oddělení Státního oblastního archivu v Třeboni a na pracoviště Státního oblastního archivu v Plzni v Klášteře u Nepomuku.


Českobudějovické oddělení metodiky a předarchivní péče jsme navštívili 15. listopadu 2012 v 8 hodin. Devítiúčastníkům exkurze nejprve tamější archivářka Eliška Homolková představila své pracoviště, jeho činnost a charakter fondů. Jsou zde uloženy především fondy jihočeských podniků, například světoznámé firmy KOH-I-NOOR Hardtmuth. Následovala prohlídka všech čtyř depozitářů, kde jsme spatřili také archivní knihovnu a měli možnost se seznámit se zvláštním uspořádáním spisovny ve formě tzv. fondových spisů. Samozřejmě nechyběly četné ukázky archiválií, ať už pro toto pracoviště typických nebo něčím výjimečných.


Dne 23. listopadu 2012 jsme se v počtu devíti účastníků vypravili do Nepomuku, kde nás čekala prohlídka hned dvou oddělení SOA v Plzni. Do archivu jsme dorazili ve 12 hodin, načež se nás ochotně ujal vedoucí 5. oddělení, pan Mgr. Jakub Mírka. Nejprve nás seznámil s vývojem západočeského archivnictví, se svým oddělením zemědělsko-lesnických fondů a jeho budovou, jež měla být původně vojenskou nemocnicí. Poté nás za asistence dvou bývalých členek naší sekce, jež jsou v tomto archivu zaměstnány, provedl po depozitářích, z nichž mnohé nás udivily svou velikostí, a měli jsme pocit, jako bychom se ocitli v rozlehlém bludišti. Naše okouzlení fondy velkostatků a rodinných archivů šlechty umocnily mnohé pozoruhodné archiválie, jež pro nás byly přichystány, od dřevěných virgulí, které sloužily jako důkazní předměty v jistém čarodějnickém procesu, přes štambuch, rukopisné noviny, šifrovaný dopis či lékařskou knihu až po posmrtnou masku Alfréda Windischgrätze a kulku, jež usmrtila jeho manželku Marii Eleonoru. Skryta nám nezůstala ani knihovna, sbírka map či pořádací místnost.


Druhou část naší exkurze vedla paní Mgr. Ladislava Nohovcová, pracovnice 1. oddělení SOA v Plzni, jež pečuje o podnikové fondy. Zasvětila nás do historie podnikového archivu Škoda (viz http://www.soaplzen.cz/nepomuk/odd1/historie-archivu-skoda) a v depozitáři nám jej ukázala v celé jeho šíři a velikosti. Mohli jsme si též prohlédnout řadu fotografií, návštěvní knihu, technické výkresy a jiné zajímavé ukázky z tohoto neobyčejně rozsáhlého souboru, který je tvořen 48 archivními fondy a sbírkami o celkovém rozsahu asi 4300 bm.


Archiv jsme opustili v půl čtvrté a za soumraku jsme si ještě stihli prohlédnout historické centrum města Nepomuk s jeho působivými kostely.

Rádi bychom touto cestou poděkovali pracovníkům archivu v Klášteře u Nepomuku za milé přijetí a pečlivě připravenou exkurzi, jež nám přinesla mnoho příjemných dojmů a nových poznatků.Další fotografie jsou v Galerii ve složce Nepomuk (autorem je Jiří Cukr).

Předvánoční Pasov

22. listopadu 2012 v 20:43


Ústav archivnictví a pomocných věd historických spolu se Studentskou sekcí České archivní společnosti při FF JČU v ČB pořádají:

PŘEDVÁNOČNÍ PASOV
Dne:
12. prosince 2012 (středa)

Odjezd z Českých Budějovic:
7.00 - 7.15 (příjezd do Pasova kolem 9.30 - 9.45)

Odjezd z Pasova:
16.30 - 17.00 (v Českých Budějovicích kolem 19.00 - 19.30)

Cena:
250,- (Sekretariát Ústavu archivnictví u paní Kryeziu)


PROGRAM:

Dopoledne:
Archiváři - exkurze: Stadtarchiv a Kommunale Medienzentrale (pro archiváře a případné zájemce)
"Nearchiváři" - individuální program

Odpoledne:
individuální program
Domplatz - Dom St. Stephan
12.00 - varhanní koncert
Domplatz
Adventní trhy (Po - Čt: 10.00 - 20.00)
Loutkové divadlo - 15.00
http://www.passauer-christkindlmarkt.de/index.php
Jesličková cesta
(výchozí a cílový bod Domplatz)
Muzeum skla
(Schrottgasse - budova "Wilder Mann")
denně: 13.00 - 17.00
vstupné: dospělí: 5€, studenti: 4€
http://www.glasmuseum.de/
Museum moderního umění Wörlen Passau
(Bräugasse 17)
Út - So: 11.00 - 17.00
vstupné: dospělí: 5€, studenti: 3€, studenti - skupina od 6lidí: 2€ na osobu
http://mmk-passau.de/
Ludwigsplatz
nákupní centra
Stadtgalerie Passau a Nibelungen Center

Exkurze do SOA v Plzni - pracoviště Klášter u Nepomuku

10. listopadu 2012 v 7:53
Studentská sekce České archivní společnosti při FF JU v Č. Budějovicích

srdečně zve své členy

na exkurzi

do oddělení plzeňského SOA v Klášteře u Nepomuku,

kde jsou již zaměstnány dvě naše absolventky.

Exkurze se uskuteční v pátek 23. listopadu; odjezd v 10 hodin z ČB, sraz v 9:45 na vlakovém nádraží.
Případní zájemci nechť se přihlásí u předsedkyně sekce.

Exkurze na budějovické oddělení SOA v Třeboni

8. listopadu 2012 v 9:52
Studentská sekce České archivní společnosti při FF JU v ČB

srdečně zve své členy

na exkurzi

na oddělení metodiky a předarchivní péče SOA v Třeboni se sídlem v Č. Budějovicích (Rudolfovská 40, budova SOkA Č. Budějovice).

Exkurze se uskuteční ve čtvrtek 15. listopadu 2012.

Sraz před archivem v 8:00, délka exkurze dle časových možností účastníků.

Výlet na Orlickou přehradu

8. srpna 2012 v 20:14
Přestože jsou prázdniny, uspořádali jsme ve dnech 6. a 7. srpna výlet na Orlickou přehradu. Měl následující průběh:
V pondělí 6. srpna jsme po 15. hodině dorazili do Zvíkovského Podhradí, odkud jsme doputovali na hrad Zvíkov. Poté, co jsme si hrad důkladně prohlédli, jsme nastoupili na loď a pluli k Orlíku. V přístavišti jsme si vypůjčili hausbót a pluli po vlnách přehrady až do večera, kdy jsme zakotvili u břehu. Při plavbě nás však stihla bouřka, tudíž jsme večer u ohně museli oželet. Po noci strávené na našem plavidle nás přivítalo krásné ráno, a tak jsme si vynahradili nejen táborák, ale dokonce i koupání. Ještě dopoledne jsme odrazili od břehu a pluli zpět k zámku Orlík, který jsme se chystali navštívit. Po prohlídce zámku jsme se vydali na procházku anglickým parkem k hrobce schwarzenberské sekundogenitury, načež jsme se autem dostali ještě do nedalekých Čimelic k tamějšímu zámku. Tím byl náš program vyčerpán. Vraceli jsme se domů plni krásných dojmů a s nadějí, že příště se nás na prázdninovém výletu sejde více.

Je třeba dodat, že tento nevšední zážitek nám připravil Jindra Hospaska, kterému za to moc děkujeme.

 
 

Reklama